SMPV geeft bijdragen aan verenigingen, stichtingen en overige instellingen.

Een bijdrage aanvragen

De procedure voor een bijdrage start met het invullen van het aanvraagformulier. De gevraagde bijlagen moeten worden meegestuurd.

In de eerstvolgende vergadering wordt uw aanvraag in behandeling genomen. De aanvraag moet dan wel vóór de eerste dag van de eerstvolgende vergadermaand bij de secretaris binnen zijn. Het bestuur vergadert in januari, maart, mei, juli, september en november. Aanvragen die te laat binnenkomen worden in de daaropvolgende vergadering in behandeling genomen. Het project mag niet zijn uitgevoerd vóór of op de dag van de behandeling van de aanvraag tijdens de bestuursvergadering.

Het bestuur beslist of de aanvraag binnen de doelstelling van de stichting valt en welk bedrag wordt toegekend. Ongeveer veertien dagen na de bestuursvergadering krijgt de aanvrager bericht of het verzoek is gehonoreerd en welk bedrag is toegekend. Het bestuur kan aangeven welk onderdeel van een project met de bijdrage moet worden bekostigd. De toezegging blijft twaalf maanden geldig. Daarna vervalt deze.

Als het bestuur besluit u een bijdrage toe te kennen, is dit onder de volgende voorwaarden:

  1. De toezegging kan worden verlaagd als uit de afrekening blijkt dat het werkelijke tekort in aanzienlijke mate lager is dan begroot. Dat kan ontstaan als de inkomsten hoger zijn dan geschat of de kosten lager zijn dan begroot. De bijdrage is nimmer groter dan het tekort op het project zonder onze bijdrage.
  2. De uitbetaling vindt niet eerder plaats dan na ontvangst van een afrekening van het project. De afrekening bestaat uit een door uw organisatie zelf opgesteld overzicht van inkomsten en uitgaven van het project, zowel begroot als werkelijk. Wij houden ons het recht voor aanvullende informatie te vragen. Uitbetaling in delen en uitbetaling van een voorschot is niet mogelijk.
  3. Bij het verzoek tot betaling geeft u het IBAN en het toekenningsnummer. u vindt dit boven aan de brief.
  4. Als u geen verzoek tot betaling doet (met de afrekening volgens punt 2) binnen één jaar na de datum van toezegging, vervalt de toezegging.


Aanvraagformulier