SMPV geeft bijdragen aan verenigingen, stichtingen en overige instellingen.

Een bijdrage aanvragen

Vult u het aanvraagformulier graag zo volledig mogelijk in.


Stichting
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Anders:
Voorzitter/directeur: Secretaris: Penningmeester:
Voorzitter/directeur
Secretaris
Penningmeester
Anders:
Rijk: Provincie: Gemeente: Andere organisaties:
Ja
Nee
Zo ja, bij welke fondsen?
Ja
Nee
Ja
Nee
Zo ja, tot welke bedragen?
Ja
Nee
Zo ja, waarvoor en onder welk dossiernummer?
1. Inleidende brief + motivatie inclusief handtekening voorzitter/directeur en secretaris/penningmeester

2. Statuten

3. Recente inschrijving KvK (niet ouder dan 2 jaar)

4. Begroting lopende jaar

5. Overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven voor het aangevraagde doel (zie vraag 7.1)